در این سال‌ها همکاری‌های متعددی با شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف داخلی و بین‌المللی در جایگاه مدرس یا مشاور صورت گرفته که بخشی از آن‌ها عبارتند از:

و دیگرانی که به من اعتماد داشته اند …