برگزاری کانون های ارزیابی و توسعه
30 ژوئن

برگزاری کانون های ارزیابی و توسعه

سنجش قابلیت‌ها و شایستگی‌های کارکنان