تفکر سیستمی
16 مارس

تفکر سیستمی

هدف: تفکر سیستمی نوع نگاه است که کلیه پدیده ها و اتفاقات موجود در طبیعت را به نوعی مرتبط با هم و تحت تاثیر همدیگر می‌داند. افرادی که در راستای تقویت این نوع از نگرش می‌کوشند پدیده‌های پیرامون را انتزاعی و آنی بررسی نکرده و با نگاهی عمیق‌تر توالی و پیامدهای آن‌ها را نیز به […]